P R O G R A M

 

Zebrałyśmy w naszym przedszkolu kadrę otwartą na nowe doświadczenia, kreatywną , realizująca się w swojej pracy, gotową na nowe wyzwania i dalsze doskonalenie się. Zapewniamy dzieciom zabawę i naukę dostosowana do ich potrzeb rozwojowych. Stwarzamy lepsze szanse edukacyjne realizując Podstawę programową wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 23.grudnia 2008 r.)w oparciu o zatwierdzony przez MEN program.

Programy i metody pracy realizowane przez przedszkole:

  • PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „KU DZIECKU” (program nagrodzony jako najlepszy w konkursie MEN)
  • GLOTTODYDAKTYKA WG. KONCEPCJI B.ROCŁAWSKIEGON(alternatywna metoda nauki czytania i pisania)
  • MATEMATYKA DZIECIĘCA WG. PROF. E.GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKIEJ
  • ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE WG PROF. H.TYMICHOWEJ
  • METODA DOBREGO STARTU WG PROF. M.BOGDANOWICZ
  • METODA WERONIKI SHERBORNE
  • METODA DENISONA "GIMNASTYKA MÓZGU"
  • PEDAGOGIKA ZABAWY
  • ZABAWY KLANZY I ELEMENTY DRAMY

Zajęcia programowe (w ramach czesnego)

- Zajęcia dydaktyczne zgodne z rozporządzeniem MEN dot. przedszkolnej podstawy programowej (zajęcia obejmują następujące zakresy edukacji: społeczną, językową, matematyczno- logiczną, przyrodniczą, fizyczną, muzyczną oraz plastyczną)

- Codzienny język angielski – który towarzyszy dzieciom podczas ich zabawy, swobodnych spacerów, posiłków, działań ruchowych i artystycznych. Celem takiego działania jest naturalny kontakt z językiem angielskim, dzięki któremu dzieci uczą się szybko i instynktownie, bez presji towarzyszącej nauce tradycyjnej

- Zajęcia gimnastyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej

- Rytmika – zajęcia umuzykalniające, rytmiczne, odbywające się na własnej sali gimnastycznej

- Glottodydaktyka w zakresie rozwoju mowy, pisania i myślenia oparta na metodzie prof. Racławskiego (w formie zabawy, połączona z zajęciami dydaktycznymi, umieszczonymi w blokach tematycznych)

- Logopedia grupowa- zajęcia kształtujące prawidłową wymowę, zawierają zabawy rytmiczne, logorytmiczne, ćwiczenia oddechowe

- Warsztaty kulinarne – zajęcia odbywające się raz w miesiącu i są połączone z Małym Podróżnikiem

- „Bajkolandia” – sesje bajek terapeutyczno – wychowawczych z wykorzystaniem kultowego rzutnika z okresu dzieciństwa rodziców naszych dzieci  

- Warsztaty „Mały Podróżnik”- całodzienne zajęcia odbywające się raz w miesiącu, poruszające temat podróżowania po świecie i zwiedzania najciekawszych zakątków

- Warsztaty z cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi”, na zajęcia zostaną zaproszone wyjątkowe postacie, których życie wiążę się z wykonywanym interesującego zawodu  (policjant, dentysta, strażak, fotograf, weterynarz, malarz, pszczelarz, aktor, chemik).

- Warsztaty „Mały Naukowiec”- całodzienne zajęcia odbywające się raz w miesiącu, wprowadzające dzieci w świat nauki, eksperymentów, tajemniczej przyrody (tematyka dostosowana do wybranego zagadnienia)

- „Kolorowe dni”- organizowane cyklicznie, podczas których dzieci oraz nauczyciele wędrują do krainy wybranego koloru, spędzając czas na zabawach, śpiewach i tańcach oraz konsumowaniu kolorowych potraw

- Bale przedszkolne- w trakcie trwania roku szkolnego dzieci będą miały okazję uczestniczyć w Balu Karnawałowym, Balu Halloween

- oraz wiele innych zajęć przybliżającym dzieciom zwyczaje m. in. Andrzejkowe, Mikołajkowe, Walentynkowe, itp. 

 

Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i obowiązującymi wymaganiami, dbając jednocześnie o wspaniałą zabawę. Całość rozszerzamy o metody wspomagające proces nauczania i wychowania W.Sherborne, P.Dennisona, Pedagogikę zabawy oraz wybrane elementy M. Montessori.

Możecie Państwo mieć pewność, że w razie wystąpienia jakichkolwiek deficytów rozwojowych waszych dzieci, zostaną one wychwycone przez nasz wykwalifikowany i wciąż doskonalący się personel pedagogiczny i opiekuńczy. W takim przypadku dla waszego dziecka zostanie napisany indywidulany program terapeutyczny, obejmujący zarówno pracę w domu jak i w przedszkolu. W razie potrzeby ukierunkujemy na pomoc specjalistów spoza naszej placówki. Będziemy Tworzyć wraz z rodziną dziecka jeden kierunek działań.

Dzieci uzdolnione również znajda oparcie i możliwość rozwinięcia się .Dla nich stworzymy doskonałe warunki doskonalenia umiejętności plastycznych, muzycznych, teatralnych i tanecznych. Dodatkowe zajęcia wzbogacą ich wyobraźnię i warsztat twórczy, pozwolą rozwinąć skrzydła. Mamy bogatą bazę materiałową do prowadzenia naprawdę wspaniałych zajęć. A wciąż będziemy ja wzbogacać i uatrakcyjniać.

Dla dzieci starszych został przewidziany autorski projekt rozwijania ekspresji plastycznej przy pomocy technik twórczego myślenia. Celem tego projektu jest:

• Tworzenie warunków sprzyjających dokonywaniu wyborów i przeżywaniu efektów własnych działań.

• Organizowanie działań umożliwiających poznanie wielkowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam)

• Wyeliminowanie strachu przed niepowodzeniem i odrzuceniem pomysłu

• Stworzenie atmosfery zachęty i aprobaty działań dzieci

• Otwarcie umysłu dzieci na postrzeganie środowiska naturalnego jako niewyczerpanego zaplecza materiałów plastycznych

• Nabycie umiejętności wyszukiwania i rozpoznawania wśród rzeczy niepotrzebnych, materiałów przydatnych do pracy plastycznej

• Wspomaganie dzieci w nawiązywaniu współpracy w relacji społecznej dziecko-dziecko.

Wszystkie dzieci zostaną objęte nauką języka angielskiego, którą dostosujemy do wieku i poziomu dziecka. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego i doskonale przygotowanego do zajęć lektora. Materiał będzie utrwalany przez nauczycielki prowadzące grupę oraz również Państwo będziecie na bieżąco otrzymywać materiały, które można utrwalać w domu.

Metody, które uatrakcyjniają nasza pracę i wyróżniają spośród innych tego typu placówek to:

Metoda Paula Dennisona nazywana „gimnastyką mózgu" składa się z bezpiecznych i naturalnych ćwiczeń ruchowych stosowanych w Kinezjologii edukacyjnej. Służą one integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego ich działania pozwalającego na uczenie się całym mózgiem. Techniki ruchów ciała i przepływu energii, zaczerpnięte zostały z dyscyplin takich jak joga czy akupunktura, a które dla potrzeb metody zostały zmodyfikowane i przystosowane do wymagań współczesnej kultury. Ćwiczenia te zwiększają współdziałanie oczu, uszu i całego ciała, co przekłada się w przyszłości na osiąganie sukcesów edukacyjnych

Metoda Weroniki Sherborne to system ćwiczeń, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i korygowaniu jego zaburzeń. System ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w trakcie tzw. "baraszkowania". Prostota i naturalność są cechami metody Weroniki Sherborne , które stanowią o jej wartości i powodzeniu. Zajęcia metodą Weroniki Sherborne, pomagają dziecku w poznaniu siebie, w zdobyciu do siebie zaufania, zajęcia w grupie pozwalają na zdobywanie i wzbogacanie doświadczeń społecznych, a dalej - poprzez nabywanie pewności siebie - w nauczeniu się aktywnego i twórczego życia.

Punktem centralnym teorii pedagogicznej Montessori jest dziecko, jego rozwój w najkorzystniejszych wychowawczo warunkach. Wybranymi przez nas założeniami realizowanymi w naszym przedszkolu z metody Marii Montessori jest uczenie się przez działanie, gdzie dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym i przygotowanym środowisku. Samodzielność dzieci przy podejmowaniu decyzji o rodzaju, miejscu i formie aktywności, przy jednoczesnym zachowaniu reguł współżycia społecznego. Dzieci rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności. Zadaniem wyselekcjonowanego materiału dydaktycznego jest wspomaganie rozwoju poprzez doświadczanie i poznanie zmysłowe.

Pedagogika zabawy jest metodą oddziałującą na strefę emocjonalną człowieka, sprzyja ujawnianiu pozytywnych uczuć, wspomaga samodzielną aktywność, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, poprawia komunikację i rozwija współpracę w grupie. Posiada także szeroki wybór metod, których celem jest ożywienie kontaktów między dziećmi. Metody te likwidują lęk, obawę i strach , napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne, angażują w działanie całą osobę, wszystkie jej zmysły, wyzwalają twórczą aktywność, uczą współpracy z innymi. Zajęciom prowadzonym tą metoda towarzyszy zawsze dużo śmiechu i radości.

Główne zasady pedagogiki zabawy:

• dobrowolność uczestnictwa,

• uwzględnia wszystkie poziomy komunikowania się,

• uznaje pozytywne przeżycia jako wartości i unika rywalizacji,

• posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu.

Zabawy wykorzystywane w naszym przedszkolu wg tej metody to:

• zabawy ułatwiające wejście w grupę – poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, poznanie powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę,

• zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne

• gry dydaktyczne, polegające na przedstawieniu treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwania rozwiązań według proponowanych reguł,

• drama – wykorzystująca gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia konkretnego problemu

• zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięstw.

 

Wszystkie te zasady wzmacniają relacje w grupie, uczą wyrażania uczuć, budują zaufanie do prowadzącego i całej grupy.

 

Program profilaktyczno-wychowawczy